---SmartMotor直線補間簡易運算---

利用XY軸行進的比例去計算速度V與加速度A
Dx:Dy = Vx:Vy = Ax:Ay
讓X軸與Y軸在相同時間t完成動作

Ex:X軸前進50000,Y軸前進30000

Dx:Dy      =       Vx:Vy       =      Ax:Ay
50000:30000 = 1000*5:1000*3 = 200*5:200*3
再加上SmartMotor簡單而強大的多軸控制,
如此一來,即使不用電腦也能完成直線補間的動作